Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 90
Чупрене, 13.08.2021

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общински съветник

РЕШЕНИЕ № 90/13.08.2021 г.

 

На

 ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧУПРЕНЕ

 

 

Относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 

В ОИК Чупрене  с вх. № 116/02.08.2021 г. е постъпило Писмо от Общински съвет Чупрене, относно обстоятелството, че общинският съветник, Даньо Милков Антов, не е участвал в заседания на общински съвет и комисии, считано от 28.01.2021г. до настоящия момент поради заболяване, за което е уведомяван Председателя за всяко отсъствие, като са прилагани болнични листове.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 6, от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при  трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, ОИК-Чупрене е изпратила с изх. № 27/02.08.21г. уведомително писмо на постоянния и настоящия адрес на Даньо Милков Антов в с. Горни Лом, ул. „Първа” № 75. На 10.08.2021г. Писмото, ведно с обратната разписка е върнато в ОИК-Чупрене с отбелязване, че лицето живее в гр.Видин. Предвид това обстоятелство, е изискана информация от Община Чупрене за постоянния и настоящия адрес на общинския съветник-Даньо Милков Антов. Видно от приложените удостоверения с Изх. № 823 и 824 от 11.08.21г. постоянния и настоящия адрес е в  с. Горни Лом, ул. „Първа” № 75.

В чл. 30 ал. 4 от ЗМСМА са уредени хипотезите, при които пълномощията на избран общински съветник се прекратяват. Те могат да бъдат обособени в две основни групи – основания, при които общинския съветник по обективни или субективни причини не изпълнява задълженията си и основания, при наличие на които безусловно се прекратяват пълномощията му поради несъвместимост. Хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 6 от ЗМСМА /  при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца/ е от категорията на  обективни или субективни причини, поради които не изпълнява задълженията си. С оглед на уредбата на материалноправните предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, законодателят е предвидил и различни процедурни правила, като конкретно в случаите по чл. 30, ал. 4, т. 6 от ЗМСМА, предсрочното прекратяване на пълномощията следва да се осъществи по реда на ал. 6 на чл. 30 от ЗМСМА, която  предвижда постановяване на изричен акт – решение на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията.

            Предвид всичко изложено, след проведеното гласуване, и след като взе предвид разпоредбата на чл. 85, ал. 3 и ал. 4 от Изборния Кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, ОИК ЧУПРЕНЕ с единодушните гласове на всички присъстващи

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Чупрене, Даньо Милков Антов

Решението на ОИК Чупрене подлежи на обжалване по реда на чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА.

      Препис от настоящето решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Чупрене в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 13.08.2021 в 11:51 часа

Календар

Решения

  • № 91 / 13.08.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

  • № 90 / 13.08.2021

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

  • № 89 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения