Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 74
Чупрене, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на общински съветници

Приложение № 93-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ № 74

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Чупрене

област Видин

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

                    11                                                                  единадесет

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 05:52 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е 74      седемдесет и четири гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                            11                                              единадесет

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

ПП ГЕРБ

       3                                              три

2.

ВОЛЯ

       2                                               две

3.

Движение за права и свободи - ДПС

       2                                               две

4.

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                       (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)                                            

       4                                            четири

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4.

ПП АТАКА

1.

Таско Стоянов Стефанов

А

11

 

 

2.

Лилия Димитрова Александрова

А

8

43.

ПП ГЕРБ

1.

Илиян Георгиев Тонин

А

97

2.

Велислава Миленова Вълчинова

А

30

3.

Георги Милчев Йокин

А

26

 

 

4.

Георги Емилов Антов

А

23

 

 

5.

Анжело Цветанов Добричов

Б

9

 

 

6.

Антон Живков Антов

Б

13

 

 

7.

Лина Петкова Петкова

Б

9

 

 

8.

Емилия Иванова Големшинска

Б

5

 

 

9.

Ася Николаева Петрова

Б

16

 

 

10.

Соня Миткова Павлова

Б

2

 

 

11.

Елисавета Стефанова Трифонова

Б

12

51.

ВОЛЯ

1.

Иван Весков Велков

А

63

 

 

2.

Валери Милчов Белясин

А

25

 

 

3.

Милчо Ванков Илиев

А

14

 

 

4.

Красимир Георгиев Милканичов

А

14

 

 

5.

Норка Борисова Живина

Б

1

 

 

6.

Десислава Емилова Петрова

Б

4

 

 

7.

Георги Ангелов Александров

Б

1

 

 

8.

Красимира Христова Маладжикова

Б

0

55.

Движение за права и свободи - ДПС

1.

Радостина Александрова Ранчинска

А

93

 

 

2.

Деян Сашов Бранков

А

8

 

 

3.

Адриан Мирославов Маринов

Б

7

 

 

4.

Наташа Крумова Ценова

Б

2

 

 

5.

Любен Лозанов Любенов

Б

2

 

 

6.

Тодор Василев Марков

Б

1

 

 

7.

Николай Петков Златков

Б

0

 

 

8.

Вергил Бешков Манчев

Б

1

67.

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)                                            

1.

Богомил Данчов Станков

А

134

 

 

2.

Цветан Ангелов Николов

А

54

 

 

3.

Ленка Сандова Суйкова

А

28

 

 

4.

Даньо Милков Антов

А

23

 

 

5.

Илиян Любенов Михайлов

Б

15

 

 

6.

Антонина Алексиева Георгиева

Б

10

 

 

7.

Лора Емилова Гаргова

Б

4

 

 

8.

Тошко Петров Тодоров

Б

22

 

 

9.

Евгени Николов Еленков

Б

7

 

 

10.

Йорданка Ангелова Филиповска

Б

6

 

 

11.

Иво Александров Масларски

Б

13

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Богомил Данчов Станков           

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)                                            

 

2.Валери Милчов Белясин

ВОЛЯ

 

3. Велислава Миленова Вълчинова

ПП ГЕРБ

 

4. Георги Милчев Йокин

ПП ГЕРБ

 

5.Даньо Милков Антов

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)                                            

 

6.Деян Сашов Бранков

Движение за права и свободи - ДПС

 

7.Иван Весков Велков

ВОЛЯ

 

8.Илиян Георгиев Тонин

ПП ГЕРБ

 

9.Ленка Сандова Суйкова

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)                                            

 

10.Радостина Александрова Ранчинска

Движение за права и свободи - ДПС

 

11.Цветан Ангелов Николов

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)                                            

 

       

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 28.10.2019 в 07:15 часа

Календар

Решения

 • № 91 / 13.08.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

 • № 90 / 13.08.2021

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения