11.08.2021

Заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 13.08.2021г. от 11.00 ч.

Дневен ред:

1. Прекратяване пълномощията на общински съветник.

2. Обявяване на избран общински съветник.

02.11.2019

Съобщение

На основание писмо с Изх. №  МИ-15-1368/01.11.2019 г. на ЦИК ОИК Чупрене публикува предпечатния образец на бюлетината за гласуване за втори тур като приложение към Решение № 76/28.10.2019 г. на ОИК Чупрене.

31.10.2019

Следващо заседание на ОИК Чупрене

СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЧУПРЕНЕ Е НАСРОЧЕНО ЗА 01.11.2019Г ОТ 13:00Ч...

30.10.2019

Съобщение

СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЧУПРЕНЕ Е НАСРОЧЕНО ЗА 30.10.2019Г ОТ 15:00Ч.

29.10.2019

Съобщение

СЛЕДВАЦО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЧУПРЕНЕ Е НАСРОЧЕНО ЗА 29.10.2019 ОТ 16:00Ч.

24.10.2019

Телефонни номера за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019 г.

ОИК – Чупрене обявява следните телефонни номера за приемане на сигнали в изборния ден на 27.10.2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес:

Председател на ОИК - Чупрене: 0885 949 200; 0894 472 641   

23.10.2019

Съобщение

СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - ЧУПРЕНЕ Е НАСРОЧЕНО ЗА 24.10.2019Г. ОТ 12:30Ч.

20.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Чупрене е насрочено за 22.10.2019 г. от 13:30 часа.

17.10.2019

Следващо заседание на ОИК Чупрене

Следващо заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 19.10.2019г. от 10:00 часа.

17.10.2019

Определяне на избирателни секции в община Чупрене за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОИК-Чупрене уведомява, че съгласно Заповед № 397/16.10.2019г. на Кмета на община Чупрене са определени следните избирателни секции в община Чупрене за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

№ на секция Населено място Местонахождение
053700001 с.Чупрене ОУ "Акад. Михаил Димитров", ул. "Асен Балкански" № 59
053700002 с.Чупрене ОУ "Акад. Михаил Димитров", ул. "Асен Балкански" № 59
053700003 с.Върбово Сграда Кметство, ул. "Първа" № 71
053700005 с.Протопопинци Сграда Кметство, ул. "Девета" № 1
053700006 с.Репляна Сграда на Читалище "Съзнание", ул. "Първа" № 2
053700009 с.Долни Лом Сграда бивше училище, ул. "Димитър Благоев" № 5
053700010 с.Средогрив Сграда Кметство, ул. "Първа" № 32
14.10.2019

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и местни коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ОИК-Чупрене съобщава, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници и за предоставяне на списък на представители на партии, коалиции и местни коалиции е до 17,00 часа на  26.10.2019г. При представяне на заявленията за регистрация на застъпници и списъци с представители, следва да се спазват изискванията на Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.  

12.10.2019

Провеждане на обучения на членовете на СИК

ОИК Чупрене със свое Решение № 50 от 12.10.2019 г. определи дата за провеждане на обучение на членовете на СИК  за 22.10.2019 г. от 10:00 часа в НЧ „Христо Ботев 1897”, Големия салон, с. Чупрене.

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Чупрене е насрочено за 12.10.2019г. /събота/ от 10 часа.

06.10.2019

Публикуване на образец на бюлетини

Уведомяваме ви, че на основание т. 7, изречение 2 от Решение 993-МИ от 07.09.2019г. и във връзка с писмо изх. № МИ - 15 - 697 от 05.10.2019г. на ЦИК,  ОИК Чупрене публикува утвърдени образци на бюлетини в раздел Заседания като приложения към протокол № 7 от 28.09.2019г.

27.09.2019

Съобщение

СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ЧУПРЕНЕ Е НАСРОЧЕНО ЗА 28.09.2019Г.ОТ 11:00 ЧАСА.

26.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 27.09.2019г.от 09:30 часа.

 
23.09.2019

Следващо заседание на ОИК Чупрене

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 24.09.2019г.от 17:30 часа.

22.09.2019

ОТНОСНО: теглене на жребий

ОИК Чупрене съобщава, че на 23.09.2019г. от 17ч., в сградата на община Чупрене с адрес: с.Чупрене, ул.Асен Балкански №55, ет.3 (заседателна зала), ще се проведе жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019г.

22.09.2019

Следващо заседание на ОИК Чупрене

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 23.09.2019г. от 17:00ч.

18.09.2019

Относно : Обработване и защита на лични данни

Във връзка с писмо изх № МИ-15-326 от 18.09.2019г. на ЦИК, ОИК Чупрене публикува Указания относно обработването и защитата на личните данни и информационен лист ,както следва :

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия /ОИК/ е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени от Изборния кодекс /ИК/„ Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако всичките са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • Приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • Регистрация на кандидатските листи на парти, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • Назначаване на членове на секционните избирателни комисии;
 • Издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • Приемане и работа с избирателни списъци;
 • Приемане и обработване на жалби и на сигнали;
 • Вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК;
 • Вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събиране, обработвани и съхранявани в процеса на работата на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушения на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронната поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

  1. ОИК № 0537, с адрес: с. Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55, Заседателна зала, ет. 3, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

  ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс /ИК/. Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общия регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

  1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Ли5чните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
  2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
  3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
  4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
  5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния Административен съд.
  6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
  7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните можете да се обърнете на имейл: [email protected]
17.09.2019

Относно: Предоставяне от ОИК Чупрене на брошура на политическите партии и местна коалиция, регистрирани в ОИК Чупрене за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври, във връзка с финансиране на приходи и разходи, забрани, задължения за декл

Изборният кодекс изисква политически партии, коалиции и инициативни комитети – участници в избори, да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания. На Сметната палата са възложени функции за осъществяването на контрол по спазването на Изборния кодекс и поддържането на Единен регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/, чрез който гражданите свободно да могат да се информират за приходите и разходите, включително по време на предизборната кампания.

В брошурата е посочено как да се осъществява финансирането на приходите и разходите, забраните, задълженията за деклариране, отчетността, както и каква информация трябва да се подава за ЕРИК, и съответните срокове.

С цел подпомагане всички участници да спазят законовите си задължения във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Сметната палата е изготвила брошура, която ОИК Чупрене предоставя на регистрираните участници.

17.09.2019

ОТНОСНО: Срок за регистрация в ОИК-Чупрене на кандидатски листи

Приемането на документи в ОИК-Чупрене за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Чупрене, започва от 9,00 ч. на 17 септември 2019 г.

Документите ще се приемат в ОИК – Чупрене, находяща се на адрес: с. Чупрене, Сградата на Община Чупрене, ул.“Асен Балкански“ № 55, етаж 3, Заседателна зала.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 24 септември 2019 г.

Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена в ексел формат:

https://drive.google.com/open?id=10X3ohScU64Wr2UyxD3UOC88H2NZDNN3c

При подаването е нужно да бъдат представени декларации за съгласие за участие в изборите. 

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 16.09.2019г. от 17:00ч.

12.09.2019

Заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 13.09.2019г. от 13.00 ч.

05.09.2019

регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

2. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

4. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

8. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

9. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

05.09.2019

регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК

6. Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

7. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

8. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

9. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 91 / 13.08.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

 • № 90 / 13.08.2021

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения